ANASAYFA / HAKKIMIZDA / KVKK

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KOSBİ Zülfü- Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerine;

KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) olarak başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde de bu anlayışla hareket etmekteyiz. 

KOSBİ, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden KOSBİ kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için , azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almakta her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız.

Bu bilgilendirme metni ile sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Tanımlar

İnternet Sitesi:http://kosbimtal.k12.tr/” adresinde bulunan internet sitesidir.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Çevrimiçi Ziyaretçi/İlgili Kişi: İnternet Sitesi’ne erişen tüm kişilerdir. İlgili Kuruluş politikalarında Ziyaretçi kişi grubu kapsamında yer almaktadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Kuruluş: KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Yer sağlayıcı: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

Çevrimiçi Öğrencilerimizin, İnternet Sitesi’ne erişimine ve İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak işlenen kişisel verileri aşağıda sunulmaktadır:

İnternet Sitesi’ni ziyaret eden Çevrimiçi Ziyaretçiler için,

- İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi vb.)

 

İnternet Sitesi’ndeki formları dolduran Öğrencilerimiz için,

- Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)

- İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası)

 

İnternet Sitesi’ndeki formları dolduran Öğretmenlerimiz için,

- Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)

- İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası)

 

Yukarıda sayılanlar dışında İnternet Sitesi’nin işletilmesi, geliştirilmesi ve güvenliği için zorunlu olabilecek başka verilerin de Kanun’a uygun olarak işlenmesi mümkündür. 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KOSBİ tarafından, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen kaynakların yanı sıra web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi, matbu form, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, KOSBİ’nin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla da toplanıp işlenmesi için gerekli olan yasal süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (iv) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KOSBİ’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verileriniz KOSBİ tarafından yukarıda belirtilen 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz;

 • Eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilik statüsü ile ilgili süreçlerin planlanması ve icra edilmesi,
 • Öğrencilerin yapacağı stajlarda; İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Öğrencilerin öğrenim ücretlerinin ödenmesi sürecinde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Okulumuza kayıtlı öğrencilerin hukuki, ticari, iş güvenliğinin sağlanması,
 • Okulumuzun hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Okulumuzun ve faaliyetlerinin tanıtılması, Okulumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi, 
 • Okulumuz iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,
 • Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, İnternet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özelleştirmelerde bulunmak,
 • Sunulan eğitim ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icra edilebilmesi,

Öğrenci ve öğretmenlerimizin İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak;

 • “Kimlik ve iletişim bilgileri” iletişim formunun doldurulması halinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi (tarafımızca iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması), talep/şikayetlerin takibi (gelen şikayet, talep, teşekkür ve öneri başvurularına cevap verilmesi) ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi(gerektiği hallerde, vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda tarafınızla iletişime geçilmesi) amacıyla,
 • “Site trafik bilgileri” bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi (form oluşturma işlemlerinde işlem güvenliğinin sağlanması ) amacıyla işlenir. Öte yandan 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’nın site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

6. Çerez Bilgisi

İnternet Sitesi’nde üçüncü parti çerezler kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, yalnızca sitenin işletilmesi ve güvenliği için zorunlu olan çerezler kullanılabilmektedir. Çevrimiçi olarak, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir. 

6.1. Çerezlerin Kullanım Amaçları

Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerinizi nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

KOSBİ olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site'nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site'de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site'yi ve uygulamayı analiz etmek, Site'nin ve uygulamanın performansını arttırmak. Örneğin, Site'nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site'yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site'nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site'yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

6.2. Sitemizde Kullanılan Çerezler

Sitemizde sadece zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

6.3. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform'un çalışması için zorunlu olan Çerezler'in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform'un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform'da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, Platform'u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmanız mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, Platform'a erişim sağlanan her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezlerinizi kapatmak için (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyiminizi yönetmek için (https://myaccount.google.com/not-supported)tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihlerinizi Your Online Choices (https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz) üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, özel nitelikli kişisel veriler sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVK m.9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, özel nitelikli kişisel veriler sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde açık rıza aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için ayrıca

 • Yeterli korumanın bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,  kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; Okulumuzun eğitim politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Okulumuz tarafından yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Okulumuzun ve öğrencilerin hukuki, ticari, iş güvenliğinin temini, Okulumuzun iş ve/veya eğitim stratejilerinin planlanması ve icrası, Okulumuz tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla; iş ortaklarına, tedarikçilerimize, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 8. Okulumuz Tarafından Kişisel Verilerinizin Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenmesi - Aktarılması ve Amaçları

Okulumuz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen kişilere ve belirtilen amaçlarla ve Aydınlatma ve Rıza Metnini onaylayarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında aktarabilecektir.

 • Okulumuza kaydınız, öğrenciliğinizin devamı süresince ve bitiminde öğrencilik statünüz kapsamında bulunan kişisel verileriniz Okulumuzun iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve/veya istatiksel çalışmalar amacıyla Okulumuzun yurt içindeki iş ortaklarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

9. Verilerin Güvenliği için Alınan Tedbirler

KOSBİ kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır.

İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda KOSBİ, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

KOSBİ olarak Veri güvenliğinin sağlanması ve verilerinize hukuka aykırı erişilmesinin engellenmesi için uluslararası standartlara uygun güvenlik tedbirleri ile donatılmış bir bilişim altyapısı kurulmuştur. Bu altyapı üzerine kurulan sistemin sorunsuz işlemesi için sürekli olarak içeriden denetlenmektedir.

Web sitemiz ile topladığımız verilerinizin işlendiği ve saklandığı bilişim altyapımızda şifreleme, yetki matrisi, uygulama ve ağ güvenliği, veri maskeleme, güvenlik duvarları, yedekleme, anahtar yönetimi ve güncel anti-virüs sistemleri gibi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen teknik tedbirlere riayet edilmektedir.

Ayrıca bilişim altyapımıza yönelik saldırıların önlenmesi için saldırı tespit ve önleme sistemleri kurulmuş olmakla birlikte düzenli olarak risk analizi, veri sınıflandırması, zaafiyet taramaları ve sızma testleri uygulanarak sistemin güvenliği kontrol edilmektedir. Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için kişisel verilerinize verdiğimiz önemin gereği olarak uluslararası standartlara uygun yazılım programları ve desteği de alınmaktadır.

 

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KOSBİ, Kanun’un 10. maddesi uyarınca veri sahibine haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak “Kemalpaşa OSB Mahallesi Gazi Bulvarı No:189 PK:35730 Kemalpaşa/İZMİR “ adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kosbi@hs01.kep.tr), güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.  

Talepler ve başvurular veri sahibi tarafından KOSBİ’ye daha önce bildirilen ve KOSBİ’nin sisteminde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresi varsa  info@kosbi.org.tradresine de iletilebilir.

Talep ve başvurularda;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

KOSBİ başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KOSBİ talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde KOSBİ gereğini en kısa sürede yerine getirir ve İlgili Kişiyi bilgilendirir. Başvurunun KOSBİ’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

Çevrimiçi Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm şartları okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan eder.